เข้าสู่ระบบ >> Login
ลงทะเบียน | ลืมรหัสผ่าน?
หน้าหลัก  > เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
     กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดทำระบบ Single window 
http://alert.dmsc.moph.go.th โดยระบบนี้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ.2018) จนถึงปัจจุบัน
     ระบบข้อมูลสารสนเทศซึ่งโยงใยผ่านระบบอินเตอร์เนตนี้ พัฒนาขึ้นมาจากระบบเฝ้าระวังคุณภาพด้านยาของประเทศ ภายใต้กระบวนการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณภาพยา เช่น โรงพยาบาล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานสาธารณสุข

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยและฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2. เพื่อสร้างเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคในการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย
3. เพื่อสร้างระบบและรูปแบบการป้องกันแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผ่านการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ
ผู้ประสานงาน สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลยาและเครื่องสำอางค์
E-mail : swindowone@gmail.com
เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้ดีสุดบนโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Browser ดาวน์โหลด Firefox และ ดาวน์โหลด GoogleChrome